Πολιτική κρατήσεων

Κατηγορία: Κρατήσεις

Εξασφάλιση Κρατήσεων

Οι κρατήσεις εξασφαλίζονται με την πληρωμή προκαταβολής ύψους μέχρι 25% της συνολικής αξίας διαμονής, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το μίσθωμα μιας ημέρας με την κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό. Σε περίπτωση που η προκαταβολή δεν καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί η κράτηση θεωρείται άκυρη και οι χώροι διαθέσιμοι προς ενοικίαση.

Εξόφληση ποσού

Σε περίπτωση που έχετε εξασφαλίσει την κράτησή σας μέσω καταβολής της σχετικής προκαταβολής, η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της αξίας διαμονής γίνεται κατά το τέλος της διαμονής σας.

Πολιτική Ακύρωσης (όταν δεν έχει ορισθεί κάτι διαφορετικό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης και συμφωνίας)

Αν ακυρώσετε την κράτησή σας μέχρι και 21 μέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης δικαιούστε την επιστροφή ολόκληρου του ποσού που έχετε καταβάλλει.

Αν η ακύρωση γίνει μέσα σε διάστημα μικρότερο των 21 ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξης, χρεώνεστε με αποζημίωση η οποία ισούται με το 50% της ημερήσιας τιμής δωματίου που συμφωνήθηκε για τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που ακυρώνονται (αφαιρουμένης της προκαταβολής που έχετε καταβάλει).

Αποζημίωση για αλλαγή διάρκειας

Κατά την άφιξή σας, επιβεβαιώνουμε την ημερομηνία αναχώρησης που έχει συμφωνηθεί. Οι τιμές που έχουν τεθεί, εξαρτώνται από την ημερομηνία της κράτησής σας και τη διάρκεια της παραμονής. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αναχωρήσετε νωρίτερα από το διάστημα που έχει συμφωνηθεί η τιμή υπόκειται σε αλλαγές εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Επιπλέον, χρεώνεστε με αποζημίωση λόγω πρώιμης αναχώρησης η οποία ισούται με το 50% της ημερήσιας τιμής δωματίου που είχε συμφωνηθεί για τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που ακυρώνονται.

Σε περιόδους που υπάρχει υποχρεωτική ελάχιστη διαμονή ( εορτές – τριήμερα ) ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή όλου του ποσού.

Αποζημίωση μη εμφάνισης

Για περιπτώσεις μη εμφάνισης και όταν η κράτηση έχει εξασφαλιστεί μέσω προκαταβολής, το δωμάτιο παραμένει στη διάθεση σας μέχρι την επόμενη μέρα της προγραμματισμένης άφιξης και μέχρι την ώρα αναχώρησης που ισχύει από τον ξενώνα. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, υποχρεούστε σε αποζημίωση που ισούται με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών (αφαιρουμένης της προκαταβολής που έχετε καταβάλει). Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που πρέπει να αποδεικνύονται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.

Ώρες Εισαγωγής

Η ώρα της εισαγωγής στους χώρους ξεκινά στις 14:00.

H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης.

Ώρες Αναχώρησης

Η αναχώρηση από τους χώρους πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 12:00.

Μέχρι τις 12:00 δεν απαιτείται οποιαδήποτε καταβολή ενοικίου.

Σε περίπτωση παραμονής πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα θα χρειαστεί να καταβάλλετε το 50% του ενοικίου της ημέρας, ενώ για παραμονή πέρα από την 18η ώρα, θα χρειαστεί να καταβάλετε ολόκληρο το ενοίκιο της ημέρα αυτής.

Μεταβολή ή ακύρωση κρατήσεων από την εταιρεία

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής ή ακύρωσης κρατήσεων, σε περιπτώσεις στις οποίες είναι εμφανές ότι περιέχουν ή προέκυψαν από λάθος, καθώς και όταν ο πελάτης προέβη σε ακατάλληλες ή παράνομες ενέργειες.

Ζημιές

Για κάθε βλάβη ή ζημιά που έγινε στον ξενώνα και οφείλεται στους επισκέπτες, στο υπηρετικό προσωπικό τους, στους επισκέπτες τους, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο ευθύνονται, είναι υπεύθυνοι οι επισκέπτες του ξενώνα (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

Ευθύνη για απώλειες προσωπικών αντικειμένων

Ο ξενώνας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περιπτώσεις ζημιάς ή απώλειας αντικειμένων που φέρνουν οι επισκέπτες, τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν, τους επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία τους, καθώς και σε περιπτώσεις που η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ) ή σε ιδιάζουσες συνθήκες.

Αδυναμία Διάθεσης Υπηρεσιών

Στην περίπτωση που ο ξενώνας αδυνατεί να διαθέσει τα δωμάτια στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί λόγω μηχανικού, ηλεκτρονικού ή ανθρώπινου λάθους ή σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συνθηκών, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει στους επισκέπτες διαμονή σε αντίστοιχο ξενώνα της περιοχής για τις εν λόγω διανυκτερεύσεις και θα επωμιστεί το κόστος της διαφοράς της τιμής (αν υπάρχει) και της μεταφοράς των επισκεπτών στο ξενοδοχείο αυτό.

Εάν τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενώνας καταβάλλει στον πελάτη την αξία της διαμονής όπως έχει συμφωνηθεί.

Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ταξιδιώτες στην Ελλάδα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ταξιδιωτών στην Ελλάδα, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gnto.gr.